നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ ആണോ വിദേശിയരുടെ രീതികൾ ആണോ നല്ലത്?

ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും അതിന്റേതായ രീതിയിൽ സവിശേഷവും മനോഹരവുമാണ്. ഇത് വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ്. നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ചർച്ചചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു സംസ്കാരം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നത് അനീതിയാണ്. ഒരാൾക്ക് ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരത്തിലെ…

Continue Reading നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ ആണോ വിദേശിയരുടെ രീതികൾ ആണോ നല്ലത്?