എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കുടിയേറി, സ്ഥിര താമസം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടിവരുന്നത്?

കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി യുകെയിലെ എന്റെ അനുഭവം പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു . ജീവിതനിലവാരം. പരിസ്ഥിതി, വായു, ജലം, പൊതുഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ അവശ്യകാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കേരളം / ഇന്ത്യയേക്കാൾ മികച്ച നിലവാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ.…

Continue Reading എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കുടിയേറി, സ്ഥിര താമസം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടിവരുന്നത്?