ദൈവം സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനും ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണു നമ്മൾക്കു വിഷമങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകുന്നത്?

എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൻറെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കാം. മാനവിക ചരിത്രത്തെയും പുരോഗതിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണം നടത്തി ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നല്കാനാണ് എൻ്റെ ശ്രമം. 7000-10000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാർഷിക വേല ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ…

Continue Reading ദൈവം സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനും ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണു നമ്മൾക്കു വിഷമങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകുന്നത്?